inside

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn onderdeel van alle diensten in relatie tot het gebruik van arbonia.be en alle subdomeinen die in bezit van de firma Arbonia Solutions AG zijn. Aanvullende afspraken, veranderingen en uitbreidingen moeten voor de effectiviteit in schriftvorm zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor het afstand doen van de vormvoorschriften. Wanneer in deze voorwaarden een niet werkzame clausule aanwezig is, dan blijven alle andere gelding. De niet-werkzame clausule moet door een werkzame worden vervangen, die het meest overeenkomt met het commerciële doel van de betreffende formulering.

2. Gebruik

Elk gebruik van arbonia.be en alle subdomeinen die in bezit zijn van de firma Arbonia Solutions AG is op eigen risico. De exploitant kan niet aansprakelijk gehouden worden voor:

  • per abuis gelinkte websites
  • Schade, die uit het gebruik van de informatie op de Arbonia-websites ontstaat.
  • Niet werkende links en gevolgen door technische storingen.
  • De werking van de software en de gevolgen daarvan, die via arbonia.be inclusief alle verbonden domeinen worden betrokken.
  • Overeenkomsten met derde, die door dit internet-platform worden overgedragen.
  • Contacten en de gevolgen daarvan, die door dit internet-platform zijn ontstaan.
  • Criminele handelingen, overtredingen of manipulaties door derden, die op welke manier dan ook met de Arbonia-websites in verbinding staan resp. via of met het internet-platform misbruik maken.

3. Aansprakelijkheid

De informatie en specificaties op deze pagina's zijn geen verzekering of garantie, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend. Deze zijn in het bijzonder geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of het niet overtreden van wetgeving of patenten. Alle gegevens en afbeeldingen op de websites zijn slechts een richtlijn. Maatgevend zijn de concrete overeenkomsten bij de af te sluiten verdragen (bijv. koop of bestelling).

Op onze internetpagina's vindt u ook links naar andere pagina's op het internet. Wij willen u erop wijzen, dat wij geen invloed op de inhoud en de vormgeving van de pagina's hebben, waarnaar wordt door gelinkt. Daarom kunnen wij geen garantie verlenen voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de daar beschikbaar gestelde informatie. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van deze pagina's. Deze verklaring geldt voor alle op onze internet-pagina's opgenomen links naar externe pagina's en de inhoud daarvan.

4. Toegangsrechten

De gebruiker meldt zich in het Arbonia-vakgebied aan met de volledige en correcte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de bescherming (geheimhouding) van de aan de klanten ter beschikking gestelde wachtwoorden voor de toegang tot de aangeboden internetdiensten ligt geheel bij de klant. De gebruiker heeft niet het recht de toegangsgegevens (naam en wachtwoord) aan derden buiten de aangemelde onderneming te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van Arbonia. Bij misbruik zal de firma Arbonia gerechtelijke stappen ondernemen. De gebruiker verplicht zich, onmiddellijk het wachtwoord te veranderen of de firma Arbonia te informeren, wanneer het vermoeden bestaat, dat het wachtwoord aan onbevoegden bekend is geworden.

5. Plichten van de gebruiker

De gebruiker is verplicht, de online-toegang alleen deskundig te gebruiken. De gebruiker zal in het bijzonder de toegangsmogelijkheden niet misbruiken en rekening houden met de aan de beveiliging van data ten grondslag liggende databeveiliging. De gebruiker zal de firma Arbonia direct na bekend worden wijzen op geconstateerd misbruik. De gebruiker stelt Arbonia vrij van alle nadelen, die aan deze door eigen contractovertredingen of als gevolg van een benutting door derden ontstaan. De gebruiker draagt de eindapparaatkosten en de telefoontarieven.

6. Hyperlinks

Bij het oordeel van 12 mei 1998 - 312 O 85/98 "Aansprakelijkheid voor links" heeft de rechtbank Hamburg besloten, dat men door het opnemen van een link mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte pagina. Dit kan alleen worden voorkomen, wanneer men zich uitdrukkelijk van deze inhoud distantieert. Op de Arbonia-websites zijn links naar andere pagina's op het internet opgenomen. Voor alle links, die zich op deze en de volgende pagina's bevinden, heeft Arbonia Solutions AG, geen enkele invloed op de vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op ons totale platform inclusief alle subpagina's. Deze verklaring geldt voor alle op onze homepage opgenomen links en voor alle inhoud van de pagina's, waarnaar de links of banners verwijzen. Hyperlinks naar externe pagina's, die tegen de wil van de eigenaar van de pagina zijn gepubliceerd, worden indien gewenst verwijderd.

7. Rechtbank

Plaats van rechte is onze vestigingsplaats, voor zover de klant ook koopman, rechtspersoon binnen het openbaar recht of openbaar-rechtelijk investeringsfonds is. Hetzelfde geldt, wanneer de klant geen andere rechtbank in het binnenland heeft of na afsluiten van het verdrag haar vestiging naar he buitenland verplaatst. Wij hebben het recht, de klant ook bij andere erkende rechtbanken aan te klagen."

"Voor wat betreft alle aanspraken en rechten geldt het niet-uniforme recht van de Zwitserland. De geldigheid van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegdheid is CH-9320 Arbon. De gewone rechtbanken zijn bevoegd."